നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേരളീയ വ്യക്തി ആരാണ് ?

ഒരു തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ട് പിന്നീട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ്‌ ചെയ്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.